دانلود پرسشنامه : یکپارچگی سازمانی تولید

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

هدف : بررسی میزان توجه به واحد تولید نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با…

5
13,000 تومان

دانلود پرسشنامه : اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

هدف : هدف از این پرسشنامه، بررسی میزان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در تکنولوژی پیشرفته تولید و همچنین…

5
13,000 تومان

دانلود پرسشنامه : استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

هدف : بررسی میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر استمرار کسب و کار در طول دوره بازسازی ساختمان نحوه تکمیل :…

0
13,000 تومان

دانلود پرسشنامه : ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

هدف : بررسی سطح ریسک بالقوه در فعالیت‌های بازمهندسی فرآیند کسب و کار نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر…

0
13,000 تومان

دانلود پرسشنامه : عملکرد مدیریت تولید و عملیات

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

هدف : تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت تولید و عملیات نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله،…

3
13,000 تومان

دانلود پرسشنامه : عملکرد سیستم به هنگام (JIT)

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

هدف : بررسی عملکرد سیستم به هنگام نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه…

0
13,000 تومان

دانلود پرسشنامه : ابعاد سیستم های به هنگام

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

هدف : بررسی ابعاد سیستم های به هنگام نحوه تکمیل : در پرسشنامه زیر، ابعاد مختلف سیستم به هنگام (JIT)…

1
13,000 تومان

دانلود پرسشنامه : شایستگی های مدیران واحد تولید

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

هدف : بررسی شایستگی های مدیران واحد تولید نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با…

0
13,000 تومان