0
word-big

دانلود پرسشنامه : عدم اطمینان بازاریابی

هدف پرسشنامه : بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

هدف پرسشنامه : بررسی رویکرد رابطه ای در بازاریابی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، یکی از سه گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به ...
word-big

دانلود پرسشنامه : سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

هدف پرسشنامه : ارزیابی مهارت های بازاریابی مدیران نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و ...
word-big

دانلود پرسشنامه : قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

هدف پرسشنامه : بررسی قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی نحوه تکمیل : به نظر شما مهارت ها و دانش های زیر برای یک مدیر بازاریابی چه میزان اهمیت دارد؟ پاسخ خود را با توجه به طیف مشخص ...
word-big

دانلود پرسشنامه : اثربخشی فعالیت های بازاریابی

هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و ...
word-big

دانلود پرسشنامه : اثربخشی فعالیت های بازاریابی 2

هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و ...
word-big

دانلود پرسشنامه : تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

هدف پرسشنامه : تحلیل نقاط قوت در بازاریابی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از موارد بیان شده در پرسشنامه، میزان قوت و ضعف عملکرد سازمان در آن مورد و همچنین اهمیتی که آن مورد دربازاریابی دارد را ...
word-big

دانلود پرسشنامه : اثربخشی سیستم های بازاریابی

هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی سیستم های بازاریابی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز ...
word-big

دانلود پرسشنامه : توسعه استراتژی بازاریابی

هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژی بازاریابی نحوه تکمیل : در این پرسشنامه مجموعه مواردی جهت توسعه استراتژی بازاریابی بیان شده است. میزان توجه سازمان به هر یک از این موارد را با توجه به طیف ...
1 2 3 4 5 33