حسن فارسیجانی

در انتظار تصویر محصول

 

مرتبه علمی: استادیار
گروه مدیریت صنعتی, دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: 29902383
آدرس الکترونیکی: h-farsi@sbu. ac.ir

سوابق کاری
– مدیر گروه رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی
– مدیر گروه رشته مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)
– مدیر گروه رشته مدیریت صنعتی دانشگاه اسلامی کار
-مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکتهای مختلف
– مشاور در صنایع مختلف
– تدریس دروس : مدیریت تولید، مدیریت تولید پیشرفته، مدیریت کارخانه ، تحقیق در عملیات، سمینار در مسایل صنعتی و بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، امام حسین (ع)، امام صادق (ع) و…

سوابق تحصیلی
لیسانس مدیریت صنعتی، دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی (کسب رتبه اول)
فوق لیسانس مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات)، دانشگاه تربیت مدرس
دکترای مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید در کلاس جهانی)، دانشگاه برادفورد انگلستان

مقالات علمی و کتب منتشر شده
* تالیف کتاب “مرجع کامل سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات” انتشارات فدک ایساتیس
* Farsijani, H. , 1996, “Concept of World-Class Manufacturing and the Small and Medium
SizedEnterprise”, Proceedings of the International Symposium on Advanced Manufacturing Processes, Systems and Technologies (AMPST 1996), Manufacturing and Mechanical Engineering Department, University of Bradford, Bradford, UK.

Farsijani, H. , 1996, “Implementing World-Class Manufacturing Medium Companies”,
Proceedings of the Fifth International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation (HAAMAHA 96), School of Industrial Engineering, Purdue University, Hawaii, USA.

Farsijani, H. , 1996, “Barriers of World-Class Manufacturing: Techniques for Implementation
for SMEs”, Proceedings of the International Engineering Management Conference (IEMC 1996), IEEE Engineering Management, Vancouver B. C; Canada.

Farsijani, H. , 2000, “System Design of Successful Reliability by World-Class
Management and Manufacturing Techniques”, Second International Conference on Mathematical Methods in Reliability, Universite Victor Segalen-Bordeaux 2, July 4-7, France. فوق) کسب رتبه برتر مقاله در کنفرانس)

Farsijani, H. , 2001, “System Design of World-Class Reliability Through Quality
Management Systems”, The Fifth International Conference on Reliability, Maintainability and Safety (ICRMS2001), China Instrument Society and Technology Exchange, 27-31, August, Dalian, China.

Farsijani, H. , 2001, “Developing World Class Reliability Model For Improving Professional
Services Quality”, 8th International Conference on Retailing and Services Science, Vancouver B. C, June 16-19, Canada.

Farsijani, H, 2002, “Evolutionary Methods for design of dynamic Global World-Class
Business for the World – Market Society”, 20th International conference of the System Dynamics Society, Sicilia, Palermo University, 28 July-1August, Palermo, Italy.

Farsijani, H, 2002, “Evolutionary Methods for design of Global World-Class
Manufacturing for the World-Market” International conference on New Technological Innovation for the 21 st Century, Hiroshima University, 14-19 July, Japan.

Farsijani, H, 2003, “The Application of System Dynamics for Achieving Manufacturing
Management Globalization in New Economy” First International conference on Performance Measures, Benchmarking and Best Practices in New Economy, Minho University, Guimaraes 10-13 June, Portugal.

Farsijani, H, 2004, “Developing World Class Reliability Model For Improving Professional
Services Quality” The Ninthth International Research Symposium on Services Excellence in Management, QUIS9, Karlstad University, Karlstad, 15-18 June, Sweden.

Farsijani, H, 2005, “Aliging Manufacturing Systems Strategy For Managing Competitive
Advantages”, The 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering , June 19-22- 2005, Istanbul, Turkey.

Farsijani, H, 2006, “The role of quality management for WCP”, The International Conference
on EM , October, 2005, Canada.

Farsijani, H, 2005, “ The impact of CRM for achieving global world class business ”,
7th APORS Asia Pacific operational research societies within IFORS, January 16-18 – 2006, Manila, Ploilliphines.

Farsijani, H, 2006, “Aliging quality management Strategy by GM/CM For Competitive
Advantages”, The International Conference on Group Technology/Cellular manufacturing, July 2-5- 2006, Netherland.

Farsijani, H, 2006, “The Impact of WCM on WTO”, The 6th Global Conference on Business and
Economics , Cambridge, MA, Harvard University , October 15-17, Boston, USA.

Farsijani, H, 2007,”The Role of Organizations Proscesses for Achieving World Class Manufacturing
“,Interational Journal of Business and Management, Vol : 2, No :4, Augest, Australia ,ISSN 1833-3850.

Farsijani, H, 2007,’Strategic role of world class IEI in reaching WTO “ , Iran Economist, No: 4,
, April – May.

Farsijani, H, 2007 , ’MIT project, Introduction of Operations Management “, Translation.

Farsijani, H, 2008,’The Role of knowledge management for achiving to world class manufacturing “ ,
The Journal of American Academy of Business ‘ Cambridge, Vol :13, No: 2, September.

* تالیف کتاب:فارسیجانی، حسن، 1386، « کلاس جهانی سازمانها و مدیریت کیفیت جامع»، انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران. ISBN: 978-964-2841-22-6

* تالیف کتاب :فارسیجانی، حسن، 1386، « استراتژی کلاس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی »، انتشارات قصیده سرا.

* مقالات فارسی
فارسیجانی، حسن، 1377، « توسعه صنعتی به وسیله اجرای SPC »، چهارمین کنفرانس بین المللی آمار، شهریور ماه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

فارسیجانی، حسن، 1378، « کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصولات به وسیله فعالیتهای تحقیق و توسعه »، کنفرانس تحقیق و توسعه، وزارت صنایع، 17-16 آذر، تهران.

فارسیجانی، حسن، 1378، “Excellency Through Implementing World-Class Manufacturing Techniques”، مجله روش، شماره 53، آبان ماه، 7630-1021 : ISSN.

فارسیجانی، حسن, 1378 ؛ “Manufacturing in the 21st Century and Globalisation Through Agility & Hybrid Techniques”, , مجله مدیریت، شماره 9، بهمن و اسفند ماه، تهران 7445-1023 : ISSN

فارسیجانی، حسن، 1379، « طراحی ساختار مدل مدیریت کیفیت سازمانهای خدماتی و حرفه ای در قرن جدید »، 11-9 آبانماه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، تهران.

فارسیجانی، حسن، 1379، ” چالشهای نوین مدیریت صنایع در قرن 21 جهت د ستیابی به رقابت در کلاس جهانی »، مجله مدیریت، شماره 45، مهر و آبان ماه، صفحه : 58-51 ,7445-1023 : ISSN
فارسیجانی، حسن، 1380، ”معماری هماهنگ کیفیت در سازمان های سده بیست و یکم” فصلنامه علمی- پژوهشی، پیام مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1، زمستان 1380.

فارسیجانی، حسن، 1381، ضرورت تحول مدیریت کیفیت در قرن بیست و یکم، ماهنامه علمی-آموزشی و تخصصی در زمینه مدیریت، تدبیر، سال 13، شماره 123، تیرماه، 7199-1022ISSN:

فارسیجانی، حسن، 1381، « چالشهای برنامه ریزی استراتژیک مدیریت کیفیت پویا درقرن بیست ویکم برای تولید در کلاس جهانی »، 16-18 آذر ماه، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، دروازه ورود به اقتصاد نوین جهانی، تهران.

فارسیجانی، حسن، 1384، « چالشهای تولید محصول در کلاس جهانی »، ماهنامه علمی-آموزشی و تخصصی در زمینه مدیریت، تدبیر، سال 1384، شماره 155، فروردین ماه، 7199-1022ISSN:

فارسیجانی، حسن، 1385، « طراحی مدل کاربردی و اجرایی مدیریت کلاس جهانی محصولات جهت فضای تجارت جهانی »، 1-2 خرداد ماه، اولین کنفرانس بین المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی، تهران.
فارسیجانی، حسن، 1383، ”کلاس جهانی سازمانها بوسیله نقش راهبردی مهندسی مجدد” فصلنامه علمی- پژوهشی، پیام مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 11 و 12، تابستان و پاییز 1383 0.

فارسیجانی، حسن 1386، « طراحی مدل توسعه ویزگیهای سازمانی برای دستیابی به کلاس جهانی »، 22-21 خرداد ماه، دومین کنفرانس بین المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی، تهران.

فارسیجانی، حسن 1386، « بررسی نقش مدیریت کیفیت برای رسیدن به کلاس جهانی و ملحق شدن به WTO »، 26-27 خرداد ماه، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرامدی و سیستم های مدیریت کیفیت، تهران.

فارسیجانی، حسن 1387، « بررسی اثرات اجرای TQM جهت دستیابی به سازمانی در کلاس جهانی »، 27-28 خرداد ماه، سومین کنفرانس بین المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی، تهران.

پروژه تحقیقاتی :
– پروژه تحقیقاتی ویژگیهای مدیران کلاس جهانی
– پروزه برنامه ریزی استراتژیک در صنایع خودروسازی
– پروژه تحقیقاتی کیفیت
– پروژه تحقیقاتی برنامه ریزی استراتژیک در صنایع قطعه سازی
– پروژه تحقیقاتی تولید بهینه
– پروژه تحقیقاتی بهره وری در نفت و گاز

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی:
– ارایه مقاله در کنفرانس بین المللی دانشگاه ویکتور سگالن فرانسه وانتخاب آن به عنوان مقاله برتر کنفرانس سال 2002.
– عضو هیئت تحریریه” فصلنامه علمی- پژوهشی، کمال مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
– عضو هییت علمی کنفرانس بین المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی
– عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رهبری بنگاههای هلدینگ

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 1
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 1 فروش
0
0
0
0
0
 1. تدریس خصوصی زبان انگلیسی در توانیر

  در تاریخ

  پاسخ

  شما کانال تلگرام هم دارین؟

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در توانیر

  • hafezimohamad36

   در تاریخ

   پاسخ

   با سلام. انشالله به زودی کانال تلگرام هم راه اندازی میشه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش از فروشنده

قیمت

رایگان

گزارش تخلف

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 16 اردیبهشت 1400آخرین بروزرسانی: 10 آبان 1401تعداد بازدید: 367
نوع فایل

خواندنی

قیمت

رایگان